Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, thiết bị

Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, thiết bị

20
10/2007-6/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 65.746.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm