Kiểm toán quyết toán công trình

Kiểm toán quyết toán công trình

27
1/2010-6/2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 90.116.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm