Gói thầu số 3-MS: Cung cấp thiết bị đo đạc

Gói thầu số 3-MS: Cung cấp thiết bị đo đạc

1
Trong tháng 12/2007
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 118.690.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói