Cung cấp, lắp đặt thiết bị CNTT đợt 1 năm 2007

Cung cấp, lắp đặt thiết bị CNTT đợt 1 năm 2007

01
8/2007 – 11/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 964245600 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu