Gói thầu thi công cống Bà Trung(Cống hở B=2.5m)-Công trình đê bao Thanh Vĩnh Đông (đoạn 4), huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Gói thầu thi công cống Bà Trung(Cống hở B=2.5m)-Công trình đê bao Thanh Vĩnh Đông (đoạn 4), huyện Châu Thành, tỉnh Long An

01
tháng 11 đến tháng 12/2007
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.870.667.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói