Gói thầu thi công đào kênh Măng Đa – Cả Môn, huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An. Phương tiện thi công: Xáng cạp và cơ giới bộ

Gói thầu thi công đào kênh Măng Đa – Cả Môn, huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An. Phương tiện thi công: Xáng cạp và cơ giới bộ

01
tháng 11/2007
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.293.305.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói