Kênh chính, kênh nhánh và công trình trên kênh

Kênh chính, kênh nhánh và công trình trên kênh

03
Quí IV năm 2007
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.994.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu