Đường quản lý và khu quản lý công trình đầu mối

Đường quản lý và khu quản lý công trình đầu mối

04
Quí IV năm 2007
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.247.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu