Từ Ko đến K2+750

Từ Ko đến K2+750

ĐB1
25/12/2007
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 13489000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá