Gói thầu DVTV số 3: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT đoạn tuyến Chợ Mới (QL3) – Bình Ca – Km124+500 QL2

Gói thầu DVTV số 3: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT đoạn tuyến Chợ Mới (QL3) – Bình Ca – Km124+500 QL2

1
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 250.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá