Gói thầu DVTV số 11: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT đoạn Gò Quao – Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Gói thầu DVTV số 11: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT đoạn Gò Quao – Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

1
Quý I/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 200.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá