Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trạm phát điện diezel

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trạm phát điện diezel

Tên dự án:Thay thế trạm phát điện diezel dự phòng nguội
Tên gói thầu:Cung cấp, lắp đặt trạm phát điện diezel
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty thuỷ điện Hoà bình Điện thoại : 018.210341; di động : 096.3158200; Fax : 018.855036
03/01/2008 đến 29/01/2008
1000000 (VND)
29/01/2008 13:30
29/01/2008 13:30