Tư vấn quản lý dự án.

Tư vấn quản lý dự án.

04
Quí IV năm 2007
Từ quí I năm 2008 đến quí II năm 2010
Giá gói thầu:
 • 1.795.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm