Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm xây dựng công trình

06
Quí I năm 2008
Theo quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/04/2004 của Bộ Tài Chính
Giá gói thầu:
 • 76.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm