Chi phí xây dựng công trình; xây lắp; thiết bị phòng cháy chữa cháy

Chi phí xây dựng công trình; xây lắp; thiết bị phòng cháy chữa cháy

01
Quý I – II năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.728.873.882 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói