Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

03
Quý III năm 2007
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.955.465 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm