Tư vấn thẩm tra chọn nhà thầu thi công xây lắp và cung cấp trang thiết bị

Tư vấn thẩm tra chọn nhà thầu thi công xây lắp và cung cấp trang thiết bị

04
Quý IV năm 2007
5 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.754.876 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm