Kiểm toán

Kiểm toán

08
Quý III năm 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.097.500 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm