Xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

1
2/2008-4/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.152.742.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu