Sửa chữa nâng cấp hồ Nhà Chắp

Sửa chữa nâng cấp hồ Nhà Chắp

2
03/4/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 3150000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói