Sửa chữa nâng cấp các tràn tuyến đường Xuân An – Trung Sơn, huyện Yên Lập (Km 0+130.72 đến Km 12+000)

Sửa chữa nâng cấp các tràn tuyến đường Xuân An – Trung Sơn, huyện Yên Lập (Km 0+130.72 đến Km 12+000)

1
03/4/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 15700000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói