Hệ thống Feeder và anten cho tháp anten 252m

Hệ thống Feeder và anten cho tháp anten 252m

1
03/2008-06/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.725.258.120 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu