Mua thuốc phiến y học cổ truyền

Mua thuốc phiến y học cổ truyền

01
Tháng 03/2008-04/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.956.695.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói