Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền

Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền

02
Tháng 03/2008-04/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 264.760.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá