Trang thiết bị 10 trạm y tế xã – thị trấn đạt chuẩn của huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trang thiết bị 10 trạm y tế xã – thị trấn đạt chuẩn của huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

1
Quý I năm 2008
30 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 863.731.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu