Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền năm 2008

Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền năm 2008

02
02/2008-03/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 264.760.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu