Mua sắm, lắp đặt thiết bị CNTT của Dự án 06 vốn địa phương năm 2007

Mua sắm, lắp đặt thiết bị CNTT của Dự án 06 vốn địa phương năm 2007

01
tháng 12/2007 đến tháng 02/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1273000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu