Gói thầu số 07: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu Cửa Sót Km7+00-Km7+800

Gói thầu số 07: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu Cửa Sót Km7+00-Km7+800

01
Bán HSMT bắt đầu 8 Giờ ngày 28 tháng 12 năm 2007 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2008
Hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước 30 tháng (trước ngày 30/6/2010) kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 117.619.561.931 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói