xây lắp công trình

xây lắp công trình

03
quý 1/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.764.277.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói