Mua sắm Modem ADSL phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008

Mua sắm Modem ADSL phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008

01
3/2008-4/2008
3/2008
Giá gói thầu:
 • 360.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói