Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-ON 2007/03

Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-ON 2007/03

01
14h00 ngày 7 tháng 4 năm 2008
Quý 1 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.335.593.700 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói