Gói thầu xây lắp công trình cầu Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Gói thầu xây lắp công trình cầu Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

1
8 giờ 45 phút, ngày 9/4/2008
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 18822938000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu