G.T: Xây lắp Hồ chứa nước đập Khe Làng, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

G.T: Xây lắp Hồ chứa nước đập Khe Làng, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Thuộc D.A “Xây dựng hồ chứa nước đập Khe Làng, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân”

Nguồn vốn: Ngân sách đầu tư, nhà thầu ứng vốn trước

Bên mời thầu: UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 01/02/2008 đến trước 9 giờ, ngày 16/02/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Phòng Kinh tế – Hạ tầng – UBND huyện Nghi Xuân, khối 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 825122; Fax: (039) 825203

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 16/02/2008.