Cáp ngôm hạ thế

Cáp ngôm hạ thế

07
Từ tháng 03/2008 đến tháng 05/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 469.659.632 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu