Dây chì, dây chảy các loại

Dây chì, dây chảy các loại

10
Từ tháng 03/2008 đến tháng 04/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.388.183 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá