Các gói thầu tư vấn chỉ định thầu đã thực hiện

Các gói thầu tư vấn chỉ định thầu đã thực hiện

01
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 457880522 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói