Gói thầu tư vấn mời thầu phần giám sát xây lắp+thiết bị

Gói thầu tư vấn mời thầu phần giám sát xây lắp+thiết bị

03
Quí I năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 60000000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá