Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn

07
Quí I năm 2008
14 ngày
Giá gói thầu:
 • 31256500 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá