Cọc nhồi

Cọc nhồi

09
Quí II năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 11714854780 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá