Thử tĩnh và siêu âm cọc

Thử tĩnh và siêu âm cọc

10
Quí II năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 567750000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá