Gói thầu cung cấp và lắp đặt điều hòa không khí

Gói thầu cung cấp và lắp đặt điều hòa không khí

13
Quý II năm 2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 3032561020 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá