Gói thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Gói thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện

14
Quý II năm 2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1249197071 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá