Gói thầu hệ thống PCCC và hệ thống báo cháy tự động ( kể cả thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị)

Gói thầu hệ thống PCCC và hệ thống báo cháy tự động ( kể cả thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị)

16
Quí I năm 2008
500 ngày
Giá gói thầu:
 • 1261649789 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá