mua sắm máy chủ PC Sever; máy trạm; Switch/Hub Lan; máy in A3 giao diện mạng; UPS 3KVA Online

mua sắm máy chủ PC Sever; máy trạm; Switch/Hub Lan; máy in A3 giao diện mạng; UPS 3KVA Online

01
tháng 02/2008
tháng 03/2008
Giá gói thầu:
 • 394381199 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói