Mua modem ADSL

Mua modem ADSL

01
tháng 03/2008
10 ngày sau khi ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1750000000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu