Xe chỉ huy chữa cháy

Xe chỉ huy chữa cháy

1
Quý II năm 2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 622.583.818 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu