Phương tiện thiết bị chuyên dụng PCCC phục vụ công tác cứu hộ và Thiết bị đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ

Phương tiện thiết bị chuyên dụng PCCC phục vụ công tác cứu hộ và Thiết bị đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ

1
Quý II năm 2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.089.506.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu