Gói thấu số 2: Mua các vị thuốc Đông Y

Gói thấu số 2: Mua các vị thuốc Đông Y

1
Từ ngày 25/2/2008 đến ngày 31/3/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.090.173.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu