Thi công, lắp đặt tượng vua Quang Trung cao 12m, móng bệ BTCT để phóng tỷ lệ 1:1; phù điêu mặt trước và hai mặt bên bệ tượng; vữa XM giả đá mặt sau bệ tượng

Thi công, lắp đặt tượng vua Quang Trung cao 12m, móng bệ BTCT để phóng tỷ lệ 1:1; phù điêu mặt trước và hai mặt bên bệ tượng; vữa XM giả đá mặt sau bệ tượng

1
Quý I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.906.361.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp