Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, lập thiết kế BVKTTC-tổng dự toán phần xây lắp (trừ phần móng, bệ đặt tượng)

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, lập thiết kế BVKTTC-tổng dự toán phần xây lắp (trừ phần móng, bệ đặt tượng)

3
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 268.525.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói